بیماری های درخت بید (Salix sp. diseases)

بیماری های پارازیتی درخت بید

  • بلایت باکتریایی (Bacterial blight)
  • بیماری شانکر (canker diseases) شامل شانکر سیاه (Black canker)
  • گال طوقه (Crown gall)
  • بیماری های لکه برگی (leaf spot diseases) شامل: اسکب خاکستری (Gray scab)، لکه برگ و سرشاخه(Leaf and twig spot)، آنتراکنوز (Marssonia spot)
  • سفیدک پودری (Powdery midew)
  • پوسیدگی طوقه و ریشه
  • زنگ بید (rust)
  • بیماری جرب (scab)
  • خروج صمغ (slime flux)
  • پوسیدگی چوب (wood decay- heart or sap rots)