زیر نظر مهندس عظیمیان کارشناس ارشد بیماری های گیاهی از دانشگاه فردوسی مشهد- مشاوره گیاه پزشکی و توزیع نهاده های کشاورزی

→ رفتن به کلینیک گیاه پزشکی رویان خراسان